Obchodní podmínky, reklamace

NÁVOD NA PODÁNÍ REKLAMACE:

  1. Stáhněte si reklamační formulář ve formátu PDF
  2. Vyplňte formulář - doporučujeme popsat závadu 
  3. Formulář vložte do zásilky, která bude obsahovat kompletní zboží na reklamaci nebo vrácení v nepoškozeném stavu.
  4. Balík odešlete na naši adresu: Mobilovna.cz ( INMAL s.r.o. ), Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovensko. 
  5. Po doručení balíku k nám a zhotnocení reklamace nebo vrácení zboží Vám vrátíme peníze na účet. Vrácené zboží nesmí být poškozeno.

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ( Stáhnout )

 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ( Stáhnout )

 

Obchodní podmínky:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti vás jako kupujícího a nás jako prodávajícího ve smluvních vztazích uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách "mobilovna.sk". Jak víte , komunikujeme především na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou využívány prostředky komunikace na dálku, které nám umožňují vzájemnou dohodu bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás. Pokud je některá část Podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se vzájemně dohodli v rámci procesu Vašeho nákupu na našem E-shopu , má tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

NĚKTERÉ DEFINICE
1.1 Cena znamená peněžní částku, kterou zaplatíte za Zboží;

1.2 Cena za dopravu je peněžní částka, kterou zaplatíte za dodání Zboží, včetně nákladů na jeho zabalení;

1.3 Celková cena je součet Ceny a Poplatku za dopravu;

1.4 DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů;

1.5 E-shop znamená internetový obchod provozovaný námi na adrese Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovensko, ve kterém bude probíhat nákup Zboží;

1.6 Fakturou se rozumí daňový doklad vystavený v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;

1.7. Jsme INMAL s.r.o., se sídlem 8 mája 25, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO 44547757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře , oddíl S.r.o , 23700/N, e-mail obchod@mobilovna.sk, telefon +421 947 961 479, právně označovaná jako Prodávající ;

1.8 Objednávka je Vaším neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy o koupi Zboží s námi;

1.9. Zbožím se rozumí cokoli, co můžete zakoupit na E-shopu ;

1.10. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi poskytnutých údajů , který Vám umožňuje ukládat Vámi zadané údaje a uchovávat historii Vámi objednaného Zboží a uzavřených smluv ;

1.11. Vy jste osoba nakupující v našem E-shopu , právně označovaná jako kupující ;

1.12. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu , a je uzavřena okamžikem, kdy od nás obdržíte potvrzení objednávky.

OBECNÁ USTANOVENÍ A POKYNY
2.1 Nákup Zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu .

2.2 Při nákupu Zboží jste povinni nám správně a pravdivě poskytnout veškeré informace. Budeme proto považovat informace, které jste nám při objednávání Zboží poskytli, za správné a pravdivé.

UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1 Smlouvu s Námi lze uzavřít pouze v českém a slovenském jazyce.

3.2 Smlouva je uzavírána distančním způsobem prostřednictvím E-shopu , přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nesete Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou platíte za použití těchto prostředků (tj. zejména za přístup k internetu), takže nemusíte očekávat žádné další náklady účtované námi nad rámec celkové ceny. Odesláním Objednávky souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

3.3 Abychom mohli uzavřít Smlouvu, musíte na E-shopu vytvořit návrh Objednávky. Tento návrh musí obsahovat následující informace: a) informace o Zboží, které chcete zakoupit (na E-shopu označíte Zboží, které máte zájem zakoupit, kliknutím na tlačítko " Do košíku"); b) informace o Ceně , Ceně dopravy, DPH, Celkové ceně, způsobu platby a požadovaném způsobu dodání Zboží; tyto informace budou zadány v rámci vytvoření návrhu Objednávky v uživatelském rozhraní E-shopu , přičemž informace o Ceně , Ceně dopravy, DPH a Celkové ceně budou zadány automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu dodání; c) Vaše identifikační údaje sloužící k tomu, abychom Vám mohli Zboží doručit, zejména Vaše jméno , příjmení , doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa; d) v případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží doručovat pravidelně a opakovaně, také informace o tom, jak dlouho Vám budeme Zboží doručovat.

3.4 Během vytváření návrhu Objednávky můžete údaje měnit a kontrolovat až do okamžiku jejího vytvoření. Jakmile provedete kontrolu stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku", vytvoříte Objednávku. Stisknutím tlačítka potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami a že s nimi souhlasíte . Stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku" objednávku vytvoříte .

3.5 Vaši Objednávku potvrdíme co nejdříve poté, co ji obdržíme, zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí Objednávky a těchto Podmínek. Potvrzení Objednávky z Naší strany představuje uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni Objednávky.

3.6 V některých případech se může stát, že nebudeme moci objednávku potvrdit. To je zejména případ, kdy Zboží není k dispozici nebo kdy si objednáte více Zboží, než můžeme objednat. Informaci o maximálním počtu kusů Zboží Vám však vždy poskytneme předem v E-shopu a neměla by Vás překvapit. V případě, že existuje jakýkoli důvod, proč nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy ve formě upravené oproti Objednávce. V takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy naši nabídku potvrdíte.

3.7 V případě, že E-shop nebo návrh Objednávky obsahuje zjevně nesprávnou Cenu, zejména z důvodu technické chyby, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky a Smlouva tak byla uzavřena. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v upravené podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte. Pokud naši nabídku nepotvrdíte ani do 3 dnů od jejího zaslání, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Zjevnou chybou v ceně se rozumí například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně jiných prodejců nebo kdy chybí číslice či je uvedena číslice navíc.

3.8 V případě uzavření smlouvy jste povinni zaplatit celkovou cenu.

3.9 Pokud máte uživatelský účet, můžete objednávku zadat jeho prostřednictvím. I v tomto případě jste však povinni zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob vytvoření objednávky je však stejný jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není nutné opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10 V některých případech vám umožňujeme využít slevu na nákup Zboží . Pro poskytnutí slevy je třeba vyplnit údaje o této slevě do předem určeného pole v rámci návrhu Objednávky. Pokud tak učiníte, bude vám Zboží poskytnuto se slevou.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1 Přístup ke svému uživatelskému účtu získáte registrací v E-shopu.

4.2 Při registraci uživatelského účtu jste povinni správně a pravdivě zadat všechny údaje a v případě jejich změny je aktualizovat.

4.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší odpovědností zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přístupových údajů a tyto údaje nikomu nesdělovat. V případě jejich zneužití neneseme žádnou odpovědnost.

4.4 Uživatelský účet je osobní, a proto nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím osobám.

4.5 Váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej nepoužíváte déle než 1 rok nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

4.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICTVÍ
5.1 Cena je vždy uvedena v E-shopu , v návrhu objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u Zboží v E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v Návrhu objednávky, která je vždy shodná s cenou ve Smlouvě. V rámci Návrhu objednávky je rovněž uvedena Cena za dopravu, resp. podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2 Celková cena je uvedena včetně DPH, včetně poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.

5.3 Úhrada Celkové ceny od Vás bude vyžadována po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží. Celkovou cenu můžete uhradit následujícími způsoby : a) Online kartou. V tomto případě bude platba provedena prostřednictvím platební brány Shoptet Pay , a to v souladu s podmínkami této platební brány, které jsou k dispozici na adrese: https://www.shoptetpay.com/cz/vseobecne-obchodne-podmienky-sluzby-shoptet-pay/ . b) Dobírkou . V tomto případě bude platba provedena při dodání Zboží oproti předání Zboží. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po zaplacení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce . Faktura bude rovněž k dispozici ve vašem uživatelském účtu, pokud jej máte zřízen.

5.5 Vlastnické právo ke Zboží na Vás přejde až po zaplacení Celkové ceny a převzetí Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena uhrazena připsáním na Náš účet, jinak je uhrazena v okamžiku platby.

6 . DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ NÁHODNÉHO ZNIČENÍ A NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ.

6.1 Zboží Vám bude dodáno způsobem, který si zvolíte, přičemž si můžete vybrat z následujících možností: a) Osobní odběr na prodejnách společnosti Packeta ; c) Doručení prostřednictvím GLS

6.2 Zboží může být dodáno pouze na území České republiky.

6.3 Zboží jsme povinni Vám dodat neprodleně , nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy mohou nastat takové skutečnosti, které ovlivní termín dodání Vámi objednaného zboží. O změně termínu dodání a novém předpokládaném termínu dodání Vámi objednaného Zboží Vás budeme neprodleně informovat e-mailem, aniž by bylo dotčeno Vaše právo odstoupit od Smlouvy. Součástí našeho oznámení o novém termínu dodání Zboží je naše žádost, abychom Vám sdělili, zda trváte na dodání Vámi objednaného Zboží v novém termínu. V případě osobního odběru v naší provozovně Vás budeme vždy informovat o možnosti vyzvednutí Zboží e-mailem.

6.4 Při přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoli poškození neprodleně informovat dopravce a Nás. V případě, že dojde k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vniknutí do zásilky, není Vaší povinností Zboží od Dopravce převzít.

6.5 Jste povinni si Zboží vyzvednout v dohodnutém čase a na dohodnutém místě. Pokud Zboží nepřevezmete v souladu s předchozí větou , oznámíme Vám e-mailem místo, kde si můžete Zboží vyzvednout, včetně lhůty pro vyzvednutí, nebo Vám Zboží na základě Vaší písemné žádosti zaslané nám nejpozději do 14 dnů poté, co jste si měli Zboží vyzvednout, znovu doručíme a Vy se zavazujete uhradit nám veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží. V případě, že nesplníte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů uvedených v článku 6.4 těchto Podmínek, neznamená to porušení naší povinnosti dodat Vám Zboží. Nepřevzetí Zboží z Vaší strany nepředstavuje odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v dodatečné lhůtě, máme právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany. Pokud se rozhodneme toto právo uplatnit, odstoupení je účinné dnem, kdy Vám odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na případný nárok na náhradu škody za skutečné náklady na pokus o dodání Zboží ani na případný další nárok na náhradu škody.

6.6 Pokud z důvodů vzniklých na Vaší straně dojde k opětovnému dodání Zboží nebo k jeho dodání jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve Smlouvě, jste povinni nám uhradit náklady na toto opětovné dodání. Platební údaje pro úhradu těchto nákladů Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od obdržení e-mailu.

6.7 Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází okamžikem převzetí Zboží. V případě, že Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů uvedených v článku 4 těchto Podmínek, přechází na Vás nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost Zboží převzít, ale z důvodů, které jste nemohli ovlivnit, jste Zboží nepřevzali. Přechod nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 

PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
7.1 Úvodní ustanovení o odpovědnosti za vady

7.1.1 Zavazujeme se dodat vám Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad.

7.1.2 Odpovídáme za vady Zboží při jeho převzetí. Neodpovídáme za vady použitého Zboží způsobené jeho používáním nebo opotřebením . V případě Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7.1.3 Obecná záruční doba činí 24 měsíců . Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží Vámi.

7.1.4 V případě výměny Zboží začíná záruční doba běžet znovu od data převzetí nového Zboží Vámi.

7.1.5 Vaše práva z odpovědnosti za vady Zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud je neuplatníte v záruční době. Práva z odpovědnosti za Zboží podléhající rychlé zkáze však musíte uplatnit nejpozději následující den po koupi, jinak Vaše práva zaniknou.

7.2 Ručíme za to, že v době přechodu nebezpečí nahodilého zhoršení a nahodilé zkázy Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad , zejména že: (a) má vlastnosti, které jsme s Vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak ty, které jsme uvedli při popisu Zboží nebo které lze očekávat s ohledem na povahu Zboží ; (b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli, nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto druhu obvyklé; c) odpovídá jakosti nebo provedení smluveného vzorku, pokud byla jakost nebo provedení určeno vzorkem ; d) má odpovídající množství a hmotnost ; e ) splňuje požadavky, které na něj kladou zvláštní právní předpisy ; f) není zatíženo právy třetích osob .

7.3 Podmínky pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady ( reklamace )

7.3.1 Pokud Vám bude Zboží doručeno v porušeném nebo poškozeném obalu nebo pokud je zásilka zjevně příliš lehká , žádáme Vás, abyste takové Zboží od přepravní společnosti nepřebírali a neprodleně nás informovali telefonicky na čísle +421 947 961 479, e-mailem na adrese obchod@mobilovna.sk. V případě zjevných vad ( např. mechanického poškození ) jste povinni bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem uvedeným v bodě

7.4.1. níže. Na později uplatněné reklamace zjevných vad Zboží, včetně vad spočívajících v nekompletnosti Zboží, nebudeme brát zřetel.

7.3.2 Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) musíte uplatnit způsobem uvedeným v bodě

7.4.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu Zboží zjistili, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

7.3.3 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením. Zejména nelze uplatňovat odpovědnost za vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.

7.3.4 Právo z odpovědnosti za vady nejste oprávněni uplatnit v případě, že jste o vadě věděli před převzetím Zboží nebo jsme Vás na vadu upozornili, případně Vám byla z tohoto důvodu poskytnuta přiměřená sleva z ceny Zboží.

7.4 Uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

7.4.1 V případě, že má Zboží vady, zejména není-li splněna některá z podmínek uvedených v článku 2, můžete nás o takové vadě informovat a uplatnit právo z odpovědnosti za vady (tj. reklamovat Zboží) zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou v našich identifikačních údajích nebo osobně v Naší provozovně. K uplatnění reklamace můžete rovněž použít námi poskytnutý vzorový formulář, který je přiložen jako příloha 2.1 Obchodních podmínek.

7.4.2 V oznámení o reklamaci uvedete zejména popis vady Zboží a své identifikační údaje, včetně e-mailové adresy, na kterou si přejete být informováni o způsobu vyřízení reklamace, a dále uvedete, který z nároků z odpovědnosti za vady uvedených v bodech 7.5.4 až 7.5.8 uplatňujete.

7.4.3 Při uplatnění reklamace jste povinni nám rovněž předložit doklad o koupi Zboží (fakturu), abyste prokázali, že jste Zboží zakoupili u nás, jinak nejsme povinni Vaši reklamaci uznat.

7.4.4 Za datum zahájení reklamačního řízení považujeme datum doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady ( dle bodu 7.4.3). V případě, že Vaše podání reklamace bude neúplné ( zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, nebude obsahovat požadované doklady apod.), vyzveme Vás k doplnění reklamace písemně, zejména e-mailem. V takovém případě reklamační řízení začíná dnem doručení vašeho doplněného podání .

7.4.5 Pokud reklamaci podanou v souladu s odstavcem 7.4.4 tohoto článku nedoplníte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení podle odstavce 7.4.4 tohoto článku, budeme považovat vaše podání za neoprávněné. 7.5 Vyřizování reklamací

7.5.1 Na základě Vašeho rozhodnutí, které z práv podle § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") (uvedených v bodech 7.5.4. až 7.5.8.), určíme způsob vyřízení reklamace ihned , ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Vaší reklamace. V odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické posouzení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace.

7.5.2 Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídíme reklamaci ihned, v odůvodněných případech můžeme reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo odstoupit od Smlouvy nebo máte právo na výměnu Zboží za nové, je-li to možné.

7.5.3 O vyřízení reklamace jsme povinni Vám vydat písemný doklad do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. V případě uznání reklamace Vám zašleme opravené Zboží nebo Vám Zboží vyměníme za nové Zboží nebo Vám vrátíme cenu zaplacenou za Zboží, pokud se nedohodneme jinak.

7.5.4 Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme odstranit , máte právo na bezplatné odstranění vady , a to včas a řádně. Vadné Zboží odstraníme bez zbytečného odkladu.

7.5.5 Místo odstranění vady můžete požadovat, abychom Zboží vyměnili, nebo pokud se vada týká pouze součásti Zboží, abychom vyměnili tuto součást , pokud nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.

7.5.6 Místo odstranění vady Zboží můžeme vždy vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí vážné problémy.

7.5.7 Pokud se na Zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která Vám brání v řádném užívání Zboží, jako by bylo bez vady, máte právo na výměnu Zboží nebo máte právo odstoupit od Smlouvy . Stejná práva máte i v případě, že Zboží má vadu, kterou nelze odstranit, ale nemůžete Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad.

7.5.8 Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, máte právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.

7.5.9 Reklamaci vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím reklamace. 7.6 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a reklamace Zboží se řídí ustanoveními § 619 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku , zákonem č. _ 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně a doplnění zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), a zákonem č. _ 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ").

7.7 Pokud uplatníte reklamaci zboží:

(a) během prvních 12 měsíců po zakoupení Zboží, můžeme vaši reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebudeme po vás požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení nebo jakýchkoli jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace vám poskytneme do 14 dnů od data reklamace;
b) po uplynutí 12 měsíců od data nákupu a zamítnutí takové reklamace , uvedeme v reklamačním dokumentu, komu můžete Zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud Zboží zašlete k odbornému posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení a veškeré další náklady, které v souvislosti s ním důvodně vzniknou, neseme my, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud odborným posouzením prokážete Naši odpovědnost za vadu Zboží, můžete reklamaci uplatnit znovu; po dobu provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace Vám uhradíme veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. 7.8 Jste-li podnikatelem, je Vaší povinností oznámit a reklamovat vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží. 7.9 Pokud jste podnikatelem, je Vaší povinností oznámit a reklamovat vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit. 9 Jste-li spotřebitel, máte právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží. 7.10 Tímto jsme Vás řádně informovali o Vašich právech dle § 622 a 623 zákona č. 1/2003 č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník . Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste měli možnost se seznámit s obchodními podmínkami Zboží.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1 K odstoupení od Smlouvy, tj. k ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku nebo v dalších ustanoveních Obchodních podmínek, v nichž je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2 V případě, že jste spotřebitelem, tj. osobou nakupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení Zboží, a to v souladu s ustanovením § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, počíná tato lhůta běžet dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, počíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem ( zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou v našich identifikačních údajích ). Můžete také použít námi poskytnutý vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je uveden v příloze č. 2. 2 8.3 Od Smlouvy však nemůžete odstoupit ani jako spotřebitel v případech, kdy je předmětem Smlouvy :

(a) prodej Zboží, jehož Cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které jsou mimo Naši kontrolu, pokud _ k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy ;
b) prodej alkoholických nápojů, jejichž Cena byla sjednána při uzavření Smlouvy, k jejichž dodání může dojít nejdříve po 30 dnech a jejichž Cena závisí na pohybech cen na trhu, které nemůžeme ovlivnit;
c) prodej Zboží, které bylo vyrobeno podle Vašich specifických požadavků , které bylo vyrobeno podle Vašich specifikací nebo Zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
d) prodej Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze, a Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným ;
e) prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen ;
(f) prodej zvukových nahrávek , videonahrávek , audiovizuálních nahrávek , audiovizuálních záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, u nichž byl původní obal porušen;
(g) prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smluv o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu;
h) poskytování elektronického obsahu, ledaže byl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my jsme Vám oznámili, že nemáte právo od smlouvy odstoupit.
8.4 Lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle článku 2 Podmínek se považuje za dodrženou, pokud nám v této lhůtě oznámíte, že od Smlouvy odstupujete.

8.5 V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, nebo na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než nám Zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zasláno zpět. Zboží nám prosím vraťte čisté, pokud možno včetně původního obalu.

8.6 V případě odstoupení od Smlouvy podle článku 1.2.2 Podmínek jste povinni do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy zaslat Zboží Nám , předat Zboží Nám nebo osobě, kterou jsme pověřili převzetím Zboží, a uhradit náklady na vrácení Zboží Nám. To neplatí, pokud nesouhlasíme s osobním převzetím Zboží Námi nebo námi pověřenou osobou. Lhůta je dodržena, pokud je Zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Vy máte naopak nárok na vrácení Ceny přepravy Námi, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení Zboží nabízenému Námi.

8.7 Odpovídáte za škodu v případech, kdy dojde k poškození Zboží v důsledku toho, že jste s ním nakládali jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě Vám budeme účtovat vzniklou škodu po vrácení Zboží a splatnost je 14 dnů.

8.8 Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží sjednaného ve Smlouvě ukončil výrobu nebo provedl podstatné změny, které nám znemožnily splnit naše závazky ze Smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud Vám ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po nás spravedlivě požadovat, nejsme schopni dodat Zboží ve lhůtě stanovené v těchto Podmínkách. V takových případech Vás o této skutečnosti budeme bez zbytečného odkladu informovat a vrátíme Vám Celkovou cenu za již zaplacené Zboží do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Celkovou cenu zaplacenou za Zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Celkovou cenu zaplatili, aniž by tím bylo dotčeno naše právo dohodnout se s Vámi na jiném způsobu vrácení peněz, a to za předpokladu, že v souvislosti s tím nebudou účtovány žádné další poplatky.

8.9 Jsme rovněž oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám vznikla povinnost Zboží převzít. 

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ A STÍŽNOSTÍ
9.1 Jako spotřebitel jste oprávněni podávat stížnosti a podněty písemně e-mailem na adresu: obchod@mobilovna.sk 9.2 O vyřízení Vaší stížnosti nebo podnětu Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši e-mailovou adresu. 9.3 Dozorovým orgánem je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Nitranský kraj, se sídlem Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, tel. č. +421 37 772 02 16 9.4 Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti nebo podnětu, můžete podat stížnost také elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webových stránkách https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi .

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
10.1 Máte právo se na nás obrátit s žádostí o nápravu na e-mailovou adresu: obchod@mobilovna.sk, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme vyřídili vaši stížnost, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva. Pokud na Vaši žádost odpovíme zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na alternativní řešení sporu k subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt") 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o alternativním řešení sporů").

10.2 Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebiteľa/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebiteľských-sporov-1 .

10.3 Návrh můžete podat způsobem uvedeným podle § 12 zákona o alternativním řešení sporů . 10.4 Dále máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297 , https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Veškerá písemná korespondence s vámi bude doručována elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů . Korespondenci budeme doručovat na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě , ve Vašem uživatelském účtu nebo prostřednictvím které jste nás kontaktovali.

11.2 Smlouvu lze měnit pouze na základě naší písemné dohody. Jsme však oprávněni tyto Podmínky změnit, avšak tato změna nebude mít vliv na již uzavřenou Smlouvu, ale bude mít vliv pouze na Smlouvu uzavřenou po nabytí účinnosti změny. O změně vás však budeme informovat pouze v případě, že jste si vytvořili uživatelský účet (abyste měli tyto informace pro případ, že si objednáte nové Zboží, ale změna nezakládá právo na výpověď, protože nemáme Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět) nebo vám máme na základě Smlouvy dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informaci o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změny. Pokud od vás neobdržíme oznámení do 14 dnů od zaslání informace o změně, stanou se nové obchodní podmínky součástí naší Smlouvy a budou se vztahovat na další dodávku Zboží následující po datu účinnosti změny. Výpovědní lhůta v případě, že podáte výpověď, činí 2 měsíce.

11.3 V případě zásahu vyšší moci nebo nepředvídatelných událostí ( přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, selhání subdodavatelů apod.) neodpovídáme za škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti s vyšší mocí nebo nepředvídatelnými událostmi a pokud takový stav trvá déle než 10 dní, máme my i vy právo odstoupit od Smlouvy.

11.4 Vzor formuláře pro uplatnění reklamace a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy jsou přiloženy k obchodním podmínkám.

11.5 Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Tyto Podmínky a Potvrzení objednávky se shrnutím objednávky však vždy obdržíte e-mailem, a proto budete mít vždy přístup ke Smlouvě bez naší součinnosti . Doporučujeme, abyste si Potvrzení objednávky a Podmínky vždy uložili.

11.6 Nepodléháme žádným kodexům chování podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku .

11.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2022.